biz hakda

Wenzhou Honson Howpsuzlyk Enjamlary LTD

Toparymyz

Wenzhou Honson Howpsuzlyk Enjamlary LTD1999-njy ýyldan başlap, ýangyn / EMS hyzmatlary, hukuk goraýjy edaralar, jemgyýetçilik işleri we polisiýa / in Engineeringenerçilik ulaglary ulgamynda giňden ulanylýan dürli gyssagly enjamlary taslamak we öndürmekde ýöriteleşen.Önümlerimiz şulary öz içine alýar: çyra, duýduryş çyrasy, Iş çyrasy, maýak, Trafik signaly, siren we gürleýji, Riotlara garşy seriýa, Ok geçmeýän seriýa, ýol bloky we Hytaýda howpsuzlyk bilen baglanyşykly önümler.

 

jing1

Bizi saýlaň

Önümçilik toparymyz tehniki hünärmenleri we orta we ýokary derejeli dolandyryş zehinlerini saýlaýar.QUALITY kärhanamyzyň durmuşynyň we ösüşiniň esasyny düzýändigini bilýäris.

 • dogry

  Güýçli satuw topary müşderilerimiz üçin möhüm esasdyr

 • gowy

  Tehniki çözgüdi mugt beriň

 • baglanyşyk

  Professional, takyk, amaly, seresap we hatda şahsylaşdyrylan hyzmat

ýagtylyk

Müşderi täzelikleri

 • ýanyp duran tiz kömek çyrasy

  https://www.honson-safety.com/super-bright-flashing-warning- waterproof-led-light-bar-hs4124-product/ Gyssagly ulaglar üçin howpsuzlyk we görnüklilik möhümdir.Yşyk-diodly yşyklandyryjy tiz kömek çyralary, tiz kömek ulaglarynyň aňsat kesgitlenmegini we howpsuz we täsirli hereket etmegini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar ...

 • Gowy hilli aýna çyrasy

  https://www.honson-safety.com/led-visor-light/ Gijelerine ýa-da amatsyz howa şertlerinde ýol howpsuzlygyny we görnükliligini üpjün etmek üçin ýokary hilli aýna çyralarynyň bolmagy zerurdyr.Kömekçi çyralar diýlip hem bilinýän aýna çyralary, islendik ulag üçin möhüm goşundy bolup, goşmaça üpjün edýär ...

 • LED rotator maýagy

  https://www.honson-safety.com/beacon Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde, ähli pudaklarda kärhanalar we guramalar üçin howpsuzlyk ileri tutulýan ugur bolup durýar.Gurluşyk meýdançasynda, ammarda ýa-da gyssagly ulagda bolsun, ygtybarly we täsirli irki duýduryş ulgamynyň bolmagy öňüni almak üçin möhümdir ...

 • Siren Lond spikeri

  https://www.honson-safety.com/200-watt-siren-speaker-product/ Siren Lond gürleýjisi bazary tüweleý bilen alyp barýan iň täze ses enjamy.Bu innowasiýa önümi, pudakda deňi-taýy bolmadyk hil we öndürijilik derejesini üpjün edip, sesimizi başdan geçirmegimizi kesgitleýär.Y ...

 • polisiýa siren gürleýjisi

  https://www.honson-safety.com/siren-speaker/ Siren gürleýjileri hukuk goraýjy edaralar tarapyndan jemgyýetleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ulanylýan möhüm guraldyr.Enjam pyýadalary we awtoulag sürüjilerini ýoly arassalap, w ... edip bilmekleri üçin polisiýa ulaglarynyň bardygyny duýdurýan gaty we tapawutly ses çykarýar.